Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Definities:

  • a) Aanbieder: Samen met Petra Verkoopexpert.
    De gebruiker van deze algemene voorwaarden;
    Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90157982, gevestigd aan de H.B. Hulsmanstraat i 20a te Nieuwe Pekela in Nederland
  • b) Afnemer/ klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit;
  • c) Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de klant en Samen met Petra Verkoopexpert.
  • d) Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging, werkzaamheden, levering van producten of diensten of andere overeenkomsten die de klant sluit met de aanbieder.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De aanbieder en de afnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
1.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website samenmetpetraverkopen.nl

Artikel 2 Wijziging van de overeenkomst
2.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden/diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
2.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De aanbieder zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
2.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de aanbieder de afnemer hierover tevoren inlichten.
2.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de aanbieder daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
2.5 In afwijking van lid 3 zal de aanbieder geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
3.1 De aanbieder draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
3.2 De aanbieder opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.3 De overeenkomst tussen gebruiker en een klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten
De afnemer dient de verkregen informatie en documenten bijvoorbeeld teksten, foto’s, video’s, plattegronden, visualisaties, alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Aanbieden en offertes
5.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
5.2 De gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Samen met Petra Verkoopexpert is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
5.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn excl. BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. BTW bedraagt 21%. Meestal wordt de totaalprijs incl. BTW wel genoemd of is het BTW bedrag zichtbaar.
5.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de aanbieder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de aanbieder anders aangeeft.
5.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de aanbieder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

Artikel 6 Prijs en betaling
6.1 De opgegeven prijzen zijn in euro’s en excl. BTW. BTW wat gehandhaafd wordt is 21%. In de meeste gevallen wordt het BTW bedrag wel zichtbaar gemaakt op de offerte zowel als op de factuur.
6.2 In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame- uitingen) kunnen door de aanbieder te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.
6.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de aanbieder op de factuur aan te geven wijze.
6.4 Indien de afnemer de overeenkomst 36 uur voor aanvang van de overeengekomen uitvoering annuleert is de aanbieder genoodzaakt om 90% annuleringskosten in rekening te brengen vanwege gemaakte kosten plus de gederfde winst.
6.5 Bij niet of niet-tijdige betaling is de afnemer vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de afnemer.
6.6 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de aanbieder te melden.

Artikel 7 Incassokosten
7.1 Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.
7.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft de aanbieder, voor zover de klant handelt in de hoedanigheid als bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burger- lijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €90,00 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
7.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Samen met Petra Verkoopexpert voor zover de afnemer handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
7.4 Voor zover de afnemer handelt in de hoedanigheid van consument heeft de aanbieder pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat de aanbieder de afnemer na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
7.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.
7.6 Indien de klant in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling heeft aangevraagd, is Samen met Petra Verkoopexpert gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en zijn de vorderingen van gebruiker op de klant onmiddellijk opeisbaar.
7.7 Gebruiker heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De aanbieder Samen met Petra Verkoopexpert kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. De aanbieder is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door de aanbieder geleverde dienst(en).
8.2 De aanbieder is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. De aanbieder biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
8.3 De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden verstrekt. Heeft de klant deze gegevens niet verstrekt, dan is de aanbieder niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig verstrekt, heeft de aanbieder het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
8.4 De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de aanbieder is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor de aanbieder kenbaar behoorde te zijn.
8.5 De aanbieder is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.6 Indien de aanbieder desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
8.7 Alle aanspraken jegens de aanbieder die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij aanbieder zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt de aanbieder ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
9.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar de aanbieder geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; internet- en stroomstoring; storing in het mailverkeer; computervredebreuk of hackerattack; vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers; overheidsmaat- regelen; diefstal; brand; bedrijfsstoring; ziekte van de aanbieder en of andere persoonlijke (familie-) omstandigheden van de ondernemer.

Artikel 10 Vrijwaring
Samen met Petra Verkoopexpert doet haar uiterste best om naar alle eer en geweten een zo optimaal mogelijke dienstverlening te leveren aan de afnemer. Echter, is de aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, bij de klant en/of derden, die is ontstaan tijdens of na de levering van de producten, diensten en/of advisering.

Artikel 11 Klachtenregeling
11.1 Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Samen met Petra Verkoopexpert kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal de aanbieder de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door de aanbieder worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Ook zal in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen de aanbieder en afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 13 Diversen
13.1 De aanbieder Samen met Petra Verkoopexpert is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
13.2 De aanbieder is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de afnemer de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht.
13.3 De aanbieder heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de klant, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat de aanbieder de opdracht heeft uitgevoerd.
13.4 De rechtsverhouding tussen de afnemer klant en de aanbieder is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 14 Verwerking Persoonsgegevens
14.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van de aanbieder persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Samen met Petra Verkoopexpert verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
14.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Samen met Petra Verkoopexpert nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 15 Wijziging algemene voorwaarden
15.1 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
15.2 De aanbieder zal de afnemer per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
15.3 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen 30 dagen nadat de afnemer op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
15.4 Indien de afnemer niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 Meubel verhuur
16.1 De afnemer zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Samen met Petra Verkoopexpert voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
16.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van de afnemer in de woning aanwezig zijn en door Samen met Petra Verkoopexpert gebruikt kunnen worden.
16.3 Ingeval door nalatigheid van de afnemer, de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de afnemer.Samen met Petra Verkoopexpert is als volgt te bereiken:
Email:              info@samenmetpetraverkopen.nl
Website:          www.samenmetpetraverkopen.nl
Telefoon:         06 – 130 99 264
Postadres:      H.B. Hulsmanstraat i 20a, 9663 TK te Nieuwe Pekela
KVK:               90157982